ANUNŢ

 Societatea INDUSTRIAL PARC S.R.L., asistata de expert independent FOX MANAGEMENT CONSULTANTS SRL,   anunta începerea procesului de recrutare şi selecţie pentru pozitia de Director general al Societăţii.

Acest proces de recrutare și selecție se derulează în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu completările și modificările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 187/2023 și Hotărârea nr. 639/2023 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanţa de urgenţă nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice.

 

Etapele de desfăşurare a procesului de recrutare şi selecţie sunt:

 1. Evaluarea prealabilă dosarelor de candidatură care alcătuiesc lista lungă.
 2. Evaluarea finală a candidaţilor selectaţi în lista scurtă. Interviul.

 

Condiţiile generale minime obligatorii ale procesului de selecţie pentru functia de Director General sunt urmatoarele:

 1. studii superioare de lunga durata  la o instituție de învățământ superior acreditată, absolvite cu diplomă de licență;
 2. experiență relevantă în domeniul managementului într-o societate comercială;
 3. cel puțin 7 ani de experiență profesională  în domeniul management / administrare;
 4. cunoașterea limbii române ( scris și vorbit) și cetățenia română sau cetățenia altor state UE, cu condiția să aibă domiciliul în România;
 5. capacitate deplină de exercițiu;
 6. să nu aibă înscrieri în cazierul fiscal și judiciar;
 7. nu a fost destituită dintr-o funcție public, nu i-a fost revocat contractul de mandat sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 5 ani;
 8. stare de sanatate corespunzatoare functiei publice pentru care candideaza, atestata pe baza de documente medicale.
 9. nu este incompatibil cu ocuparea postului respectiv, potrivit legii
 10. să nu fi fost condamnat pentru gestiune frauduloasă,abuz de încredere,fals, uz de fals, înșelăciune, delapidare,mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, pentru infracțiunile prevăzute în Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului cu modificările și completările ulterioare
 11. cunoașterea legislației privind societățile comerciale și guvernanță corporativă a întreprinderilor publice ( Legea 31/1990, OUG nr 109/2011,cu modificările și completările ulterioare )
 12. Indeplieste cerintele Art. 4 din OUG nr. 109/2011;

 

Criteriile de evaluare / selecţie finală a candidaţilor – INTERVIU:

 1. Dosarul de candidatură.
 2. Matricea profilului de candidat.
 3. Declaraţia de intenţie a candidatului.

Dosarul de înscriere trebuie să cuprindă în mod obligatoriu următoarele documente:

 • copia actului de identitate;
 • copia diplomelor de studii;
 • copie documente care atesta vechimea in munca ( extras Revisal / copie carnet de munca / copie contract mandat / adeverinte din partea angajatorilor, etc. );
 • curriculum vitae;
 • cazierul judiciar / declaraţie pe proprie răspundere conform formular nr. 1;
 • cazier fiscal / declaraţie pe proprie răspundere conform formular nr. 2;
 • adeverinţa medicală care atestă starea de sănătate corespunzătoare / declaraţie pe proprie răspundere conform formular nr. 3;
 • declaratie ca informatiile cuprinse in dosarul de candidatura corespund situatiei reale a candidatului – formular 4
 • declaraţie pe proprie răspundere prin care candidatul va confirma că nu se află într-una din situaţiile prevăzute la art. 6 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice sau că nu a suferit o condamnare pentru o infracţiune legată de conduita profesională conform formular nr. 5.
 • declaraţie de consimţământ prin care candidatul îşi exprimă acordul de a se procesa datele sale personale în scopul procedurii de recrutare şi selecţie conform formular nr. 6;
 • declaraţie pe proprie răspundere privind neîncadrarea în situaţia unui conflict de interese conform formular nr. 7;

Candidaţii incluşi pe lista scurtă urmează să-şi completeze dosarul de candidatură cu cazierul judiciar, cazierul fiscal şi adeverinţă medicală, în cazul în care acestea nu au fost depuse la data depunerii dosarului.

Originalele actelor depuse la dosar vor fi văzute de comisie la proba de interviu.

Documentele necesare în procesul de recrutare / selecţie şi formularele de declaraţii se regăsesc pe pagina de internet a Societăţii INDUSTRIAL PARC SRL Galați.

Dosarul de candidatură se va depune până la data de 22.07.2024, ora 15.00, la Registratura Societatii INDUSTRIAL PARC SRL Galați, Calea Prutului nr. 304, municipiul Galati, jud. Galati, România,  în dosar plic închis şi sigilat, unde va primi un număr de înregistrare şi data certă a depunerii.

 

Dosarul va avea menţionat “Candidatura pentru funcţia de Director General al Societatii INDUSTRIAL PARC SRL, precum numele şi prenumele candidatului.

O copie a dosarului va fi trimisa obligatoriu si pe adresa de mail a expertului independent FOX MANAGEMENT CONSULTANTS SRL respectiv [email protected]

Plicurile ajunse după data şi ora menţionată nu vor fi luate în considerare.

Candidaţii declaraţi admişi la etapa de selecţie a dosarelor şi care se regăsesc pe lista scurtă, vor fi evaluaţi în cadrul interviului, ora şi locul desfăşurării acestuia urmând a fi anunţate personal fiecarui candidat.

Relaţii suplimentare se pot obţine si la telefon: 0799.35.85.82.

Anunț, Formulare și Profilul candidatului