23.03.2023

Subscrisa, INDUSTRIAL PARC SRL, cu sediul în GALAȚI, Calea Prutului nr.304, Jud. GALAȚI, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul GALAȚI sub J17/458/2003, având Cod Unic de Înregistrare RO15339073, reprezentată prin directorul general Udriș Cristian formulăm prezenta:
Cerere ofertă furnizare servicii de contabilitate.
Prin care vă solicităm să ne transmiteți până în data de 29.03.2023, ora 12:00, pe adresa de e-mail: [email protected], oferta Dvs. privind efectuarea serviciilor de contabilitate, în următoarele condiții:
• Ofertantul să fie membru CECCAR.
• Valoarea contractului de furnizare servicii de contabilitate nu va fi modificată cel puțin 3 luni.
Serviciile furnizate trebuie să cuprindă cel puțin următoarele:
• Supervizarea, verificarea și eventual modificarea sistemului actual de evidență contabilă a Industrial Parc SRL.
• Emiterea facturilor și trimiterea lor către ANAF(e factură),efectuarea contabilității de gestiune a Industrial Parc SRL.
• Organizarea si efectuarea corectă și la timp a înregistrărilor în contabilitate, cronologic și sistematic, potrivit planului de conturi și a normelor legale.
• Întocmirea și arhivarea documentelor justificative și a registrelor contabile.
• Verificarea corectitudinii înregistrărilor contabile.
• Urmărirea permanentă a legislației din domeniul financiar-contabil, respectarea ei și propuneri de îmbunătățire a modului de înregistrare contabilă.
• Propunerea de strategii fiscale.
• Stabilirea obligațiilor de plată lunare, trimestriale, întocmirea documentelor de plată, stabilirea obligațiilor aferente salariilor.
• Întocmirea și verificarea statelor de salarii.
• Întocmirea și depunerea la autorități a tuturor declarațiilor fiscale.
• Întocmirea și verificarea balanței, a bilanțului anual, depunerea bilanțului contabil anual.
• Realizarea contului de rezultate, a tabloului de disponibilități.
• Întocmirea de situațiilor financiare și a rapoartelor lunare, trimestriale și anuale cât și la solicitarea AGA, CA, a directorului Industrial Parc SRL, sau a altor persoane abilitate.
• Întocmirea BVC-ului pe anul în curs.
• Întocmirea execuției bugetare trimestriale.
• Completarea, verificarea efectuarea obligațiilor fiscale către stat, urmărirea efectuării plăților și încasărilor.
• Elaborarea documentației complete pentru obținerea de credite bancare.
• Întocmirea și verificarea registrului de casă, a jurnalelor de vânzări și cumpărări, registrului jurnal.
• Obținerea certificatelor de atestare fiscală pentru Industrial Parc SRL.
• Să reprezinte societatea în fața Administrației Finanțelor Publice, dacă este necesar.
• Sa asigure suport la controalele efectuate de autorități.
• Sa asigure activitatea de control financiar de gestiune.

Așteptăm cu interes oferta Dvs.!